wp9136093

احتمال بروز ویروس‌های جدید

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که ممکن است یک ویروس جدید در مقطعی ظهور پیدا کند که قابل کنترل کردن نباشد.

“تدروس ادهانوم” افزود:‌ این مسئله یک امر مسلّم بیولوژیکی است که در مقطعی از زمان،‌ ویروسی ظاهر می‌شود که ما به سادگی نمی‌توانیم آن را مهار کنیم.

رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا از همه‌گیری کرونا درس بگیرند تا برای بیماری بعدی آماده شوند.

وی تأکید کرد که بدین منظور،‌ جهان به یک سازمان بهداشت جهانی تقویت شده، توانمند و با حمایت مالی پایدار نیاز دارد.